Onze zorgvisie op de ontwikkeling van elk kind is samen te vatten als de opvatting dat ieder kind recht heeft op onderwijs op maat. Alle kinderen hebben recht op een stimulerende onderwijsomgeving waarin ze aanvaard worden met hun eigen leerstijl en hun eigen behoeften.

 

In onze school werken team, ouders, kinderen, externen,… samen om alle kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Ouders, leerkrachten, CLB,… moeten samen een evenwicht zoeken tussen ‘gewone’ begeleiding waar het kan en ‘uitzondering’ waar het moet.

 

Een school die de noden van een kind (h)erkent, draagt zorg voor het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind. Daarom werkt onze school preventief. Hoe vroeger de noden (h)erkent worden, hoe beter dit is voor de ontwikkeling van het kind.

 

Binnen onze school wordt er gewerkt in vijf stappen:

 

Bij elke stap worden de ouders betrokken. Hun advies is noodzakelijk en kan bijdragen tot een optimaal zorgkader.

 

STAP 1: Algemene zorg

Klasleerkracht

De klasleerkracht kan zelf differentiëren. Hij of zij kan hier de hulp van de zorgcoördinator of ambulante leerkracht inroepen, maar de eigenlijke zorg op dit niveau gebeurt binnen de klas door de leerkracht zelf.

 

STAP 2: Extra zorg: een meergerichte aanpak van groepjes of individuele leerlingen

klasleerkracht – ambulante leerkracht – de zorgcoördinator – directie

Wanneer de zorg binnen de klas niet voldoende is om een kind optimaal te begeleiden, dan kan de hulp van de ambulante leerkracht of de zorgcoördinator ingeroepen worden. Samen met de klasleerkracht zal er naar een manier gezocht worden om het kind beter te begeleiden. Deze begeleiding gebeurt bij voorkeur binnen de klas, maar kan ook erbuiten. Wanneer kinderen meerdere malen door de zorgcoördinator geholpen worden, worden de ouders via het zorgmapje op de hoogte gehouden. Het zorgteam vraagt regelmatig een overleg met de betrokkenen aan. Op die manier worden de ouders op de hoogte gehouden.

 

STAP 3: Speciale zorg: een meer gerichte individuele aanpak

klasleerkracht – ambulante leerkracht – de zorgcoördinator – CLB – directie

Wanneer enkele zorgmomenten niet voldoende zijn om een kind optimaal te begeleiden, zal dat aan de medewerkster van het CLB door de zorgcoördinator gemeld worden. Tijdens een overlegmoment met alle betrokkenen zal er een actieplan opgesteld worden. Binnen dit actieplan zal beschreven worden wat er voor dat kind zowel op school, thuis als eventueel bij een specialist (logo, kiné, …) gebeurt.

 

STAP 4: Bijzondere zorg

klasleerkracht – ambulante leerkracht – zorgcoördinator – CLB  – externen –directie

Wanneer bij de evaluatie van het actieplan bij stap drie blijkt dat alles goed loopt, dan wordt het actieplan behouden. Wanneer blijkt dat de beschreven zorg niet voldoende is, dan wordt er overgegaan naar de bijzondere zorg. Dit houdt in dat we via onderzoek door externen op zoek gaan naar de juiste zorg.

Na het onderzoek zal opnieuw een handelingsplan opgesteld worden en ook dit in samenspraak met alle betrokkenen.

Mogelijke testresultaten worden eerst en vooral alleen met de ouders besproken.

Pas wanneer de ouders toestemming geven, zal de school op de hoogte gebracht worden (wet van de privacy).

 

STAP 5: Schooloverstijgende zorg

Wanneer bij de evaluatie van het actieplan bij stap vier blijkt dat alles goed loopt, dan wordt het actieplan behouden. Wanneer blijkt dat de beschreven zorg niet voldoende is, dan wordt er overgegaan naar de schooloverstijgende zorg.

Mocht een kind in deze stap nog problemen hebben, dan kunnen we besluiten dat ons schoolteam niet beschikt over de nodige deskundigheid en middelen om het kind optimaal in zijn ontwikkeling te begeleiden. Daarom zullen wij binnen deze stap, samen met alle betrokkenen, op zoek gaan naar passende oplossing waarbinnen alle betrokkenen zich kunnen vinden.

Ons team is het erover eens dat vaste regels niet bestaan. Onze visie moet dus worden beschouwd als een praktische leidraad in ons onderwijsaanbod. Het is dan ook vanzelfsprekend dat voortdurende reflectie, evaluatie en verdere ontwikkeling noodzakelijk zijn.

Openingsuren & contact

De Puzzel

adres
De Bruynlaan 193130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 09 17
Fax fax
0496 907 302 (gsm indien dringend)
e-mail
depuzzel@begijnendijk.be