Na overleg met het schoolteam en de schoolraad baseren we ons op vier pijlers die verder verduidelijkt worden, namelijk de totale persoonlijkheid van het kind, samenhang en continuiteit , zorg en communicatie
 

Eerste pijler: TOTALE PERSOONLIJKHEID

De onderwijsparticipanten brengen het nodige geduld op om elk kind in zijn eigen totale persoonlijkheid te laten ontwikkelen.
Dit proberen we te verwezenlijken door het zorgen voor een brede ontwikkeling en het aanleren van de basiscompetenties.
Onze krachtlijnen zijn hoofd, hart, handen en houding.
De verstandelijke ontwikkeling (hoofd) van het kind vinden wij belangrijk.
Kennis en vaardigheden brengen we bij door de kinderen zoveel mogelijk in contact te brengen met de werkelijkheid. Wij willen hun leefwereld verruimen, zorgen voor meer betrokkenheid en motivatie zodat ze de aangeboden leerstof beter onthouden en spontaan in het dagelijkse leven toepassen.
 
Om de werkelijkheid beter aan te kunnen, een plaatsje te vinden in de maatschappij en als sterke persoon door het leven te kunnen gaan willen we onze kinderen opvoeden tot meer zelfstandigheid (houding).
 
Voorbeeld in de klas:
  • organiseren van hoeken- en/of contractwerk
  • oefenen op zelfredzaamheid
  • in groepjes werken, allerlei dingen leren, opzoeken,…
Ook de socio-emotionele ontwikkeling (hart, houding) krijgt voldoende aandacht.
 
De sociale interacties tussen leerkrachten en leerlingen en leerlingen onderling zijn hierbij van essentieel belang. (gemaakte afspraken op school, projectje met speel-en leesmakkers,..)
 
Er wordt tijd en ruimte aangeboden om met elkaar te communiceren en onder verschillende vormen samen te werken.
 
We trachten te zorgen voor een open, ongedwongen sfeer met respect voor elk individu.
 
Wij willen een school zijn waar de zin voor creativiteit (handen) ontwikkeld wordt. Door eigen ideeën te durven uitwerken wordt de fantasie gestimuleerd en de kinderen leren probleemoplossend denken.
 
We bieden materialen en technieken aan om de creativiteit te stimuleren. Zo krijgen kinderen die minder goed zijn op cognitief vlak ook de mogelijkheid zich op sportief en creatief vlak te uiten. (sportdag, sportsnacks, toneel, verkeersdag, talentendag…).
 

Tweede pijler: SAMENHANG / CONTINUITEIT

Door het aanbieden van een ruim, gevarieerd en gestructureerd aanbod zorgen wij ervoor dat de competenties van elk kind zoveel mogelijk worden ontwikkeld.
 
Door het gebruik van dezelfde wiskunde- en taalmethode in alle klassen en door duidelijke afspraken rond gradaties in leerstof, huistaken, muzische leerinhouden, pictogrammen,  … zorgen we voor een verticale lijn in het aanbod en in de aanpak.
 
We waken erover dat de kinderen kunnen leren in realistische, betekenisvolle situaties door het regelmatig organiseren van leerwandelingen en leeruitstappen, door museumbezoek, bezoek aan het cultureel centrum,  door het in de klas halen van specialisten (vb. brandweer, postbode, agent, ziekenwagen,…).
 
We streven zoveel mogelijk te verbreden door aandacht te schenken aan veiligheid in en rond de school, door milieueducatie (MOS), door gezondheidseducatie (fruitdag), verkeer op school en seksuele voorlichting.
 

Derde pijler: ZORG

De maatschappij wordt meer en meer veeleisend. Kinderen van vandaag moeten snel en efficiënt informatie kunnen verwerken. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Vaak voldoen kinderen niet aan de verwachtingen omwille van specifieke problemen: soms zijn ze te traag, soms te flitsend, te weinig georganiseerd, sociaal minder soepel, minder weerbaar.
 
Onze school is een zorgzame school. We bieden kansen aan kinderen die extra zorg nodig hebben, zodat zij gemakkelijk hun weg vinden in de maatschappij van morgen.
 
Centraal staat het welbevinden van de kinderen: elk kind beleeft een gelukkige schooltijd. We willen de kinderen sociaal vaardig maken met aandacht voor respectvol gedrag en normbesef.
 
Leerstof op maat verhoogt de betrokkenheid bij het leren, een goede werk- en leerhouding verhoogt de zelfstandigheid.
 
De bezorgdheid van ouders en leerkrachten voor de opvoeding van kinderen loopt gelijk, vandaar dat de goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten, CLB en externe begeleiders essentieel is.
 

Vierde pijler: COMMUNICATIE

Om de vorige uitgewerkte pijlers optimaal tot op school- en klasniveau te realiseren is een goede communicatie de voorwaarde.
 
Om een vlotte communicatie tussen de leerlingen onderling te bevorderen hanteren we diverse werkvormen: kringgesprek, groepswerk,…
 
Voor de leerlingen gelden gedrag- en spelregels op de speelplaats en in de klas.
 
Om de communicatie tussen leerlingen en leerkrachten te bevorderen moeten ze op de eerste plaats wederzijds respect tonen.
 
In ons team maken we tijd voor communicatie, inspraak en samen beleid voeren door personeelsvergaderingen, door overleg tussen leerkrachten van verschillende klassen.
 
Vertrouwensgesprekken en een goede communicatie tussen directie en leerkrachten zorgen voor een open schoolcultuur.
Ook de communicatie naar de ouders toe is belangrijk voor een goede samenwerking. Via oudercontacten, agenda, rapporten, heen- en weerschriftje, infoavonden, schriftelijke mededelingen, nieuwsbrief (3 keer per jaar), website… kunnen de ouders beschikken over informatie.
 
Ouders kunnen ook actief deelnemen aan het schoolgebeuren (zwemmen, knutselen, begeleiden van uitstappen, Mos, helpen van fruit schillen, leesouders, toneel,…).
De Puzzel

Openingsuren & contact

De Puzzel

adres
De Bruynlaan 193130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 09 17
Fax fax
0496 907 302 (gsm indien dringend)
e-mail
depuzzel@begijnendijk.be